اعضای کمیته علمی کنفرانس

نامموسسه/دانشگاهایمیل
دکتر وحید رافعدانشگاه اراکv-rafe@araku.ac.ir
دکتر محسن رحمانیدانشگاه اراکm-rahmani@araku.ac.ir
دکتر جمشید باقرزاده محاسفیدانشگاه ارومیهj.bagherzadeh@urmia.ac.ir
دکتر صالح یوسفیدانشگاه ارومیهs.yousefi@urmia.ac.ir
دکتر محمدرضا خیام باشیدانشگاه اصفهانM.R.Khayyambashi@eng.ui.ac.ir
دکتر محمد رضا رشادی نژاددانشگاه اصفهانm.reshadinezhad@eng.ui.ac.ir
دکتر بهمن زمانیدانشگاه اصفهانzamani@eng.ui.ac.ir
دکتر کامران زمانی فردانشگاه اصفهانzamanifar@eng.ui.ac.ir
دکتر جواد بهنامیاندانشگاه بوعلی سیناBehnamian@Basu.ac.ir
دکتر عبدالحمید پیله وردانشگاه بوعلی سیناhamid@pilevar.com
دکتر حسن‌ ختن‌ لودانشگاه بوعلی سینا hkh@basu.ac.ir
دکتر میرحسین‌ دزفولیان‌دانشگاه بوعلی سینا dezfoulian@basu.ac.ir
دکتر محمد راسخ مهنددانشگاه بوعلی سیناrasekh@basu.ac.ir
دکتر مهدی سخایی نیادانشگاه بوعلی سینا sakhaei@basu.ac.ir
دکتر یونس‌ سیفی‌دانشگاه بوعلی سینا yseifi@gmail.com
دکتر مهدی عباسیدانشگاه بوعلی سینا abbasi@basu.ac.ir
دکتر سهیل گنجه فردانشگاه بوعلی سیناs_ganjefar@basu.ac.ir
دکتر محرم منصوری زادهدانشگاه بوعلی سینا mansoorm@basu.ac.ir
دکتر محمد نصیریدانشگاه بوعلی سینا m.nassiri@basu.ac.ir
دکتر مرتضی یوسف صنعتیدانشگاه بوعلی سیناMysanati@gmail.com
دکتر حمیدرضا حمیدیدانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوینhamidreza.hamidi@eng.ikiu.ac.ir
دکتر محمدعلی بالافردانشگاه تبریزbalafarila@tabrizu.ac.ir
دکتر سعید پاشازادهدانشگاه تبریزpashazadeh@tabrizu.ac.ir
دکتر فرناز درخشاندانشگاه تبریزderakhshan@tabrizu.ac.ir
دکتر لیلی محمد خانلیدانشگاه تبریزLmkhanli52@gmail.com
دکتر سعید جلیلیدانشگاه تربیت مدرسsjalili@modares.ac.ir
دکتر محمد صنیعی آبادهدانشگاه تربیت مدرسsaniee@modares.ac.ir
دکتر پائیز عزمیدانشگاه تربیت مدرسpazmi@modares.ac.ir
دکتر محمد حسن قاسمیان یزدیدانشگاه تربیت مدرسghassemi@modares.ac.ir
دکتر نصراله مقدم چرکریدانشگاه تربیت مدرسcharkari@modares.ac.ir
دکتر هدیه ساجدیدانشگاه تهرانhhsajedi@ut.ac.ir
دکتر مریم سادات میریان حسین آبادیدانشگاه تهرانmmirian@ut.ac.ir
دکتر فردین ابدالی محمدیدانشگاه رازی کرمانشاهfardin.abdali@razi.ac.ir
دکتر محمود احمدیدانشگاه رازی کرمانشاهm.ahmadi@razi.ac.ir
دکتر امیر رجب زاده دانشگاه رازی کرمانشاهamir.rajabzadeh@razi.ac.ir
دکتر عبدالحسین فتحیدانشگاه رازی کرمانشاهa.fathi@razi.ac.ir
دکتر علیرضا خان تیموریدانشگاه زنجانkhanteymoori@znu.ac.ir
دکتر مهدی افتخاریدانشگاه شهید باهنر کرمانm.eftekhari@uk.ac.ir
دکتر بهنام قوامیدانشگاه شهید باهنر کرمانghavami@uk.ac.ir
دکتر کوروش پرنددانشگاه شهید بهشتیk_parand@sbu.ac.ir
دکتر حسن حقیقیدانشگاه شهید بهشتیh_haghighi@sbu.ac.ir
دکتر فرشاد صفائی سمنانیدانشگاه شهید بهشتیf_safaei@sbu.ac.ir
دکتر منیره عبدوسدانشگاه شهید بهشتیabdoos@iust.ac.ir
دکتر مازیار پالهنگدانشگاه صنعتی اصفهانpalhang@cc.iut.ac.ir
دکتر محسن صدیق مشکنانیدانشگاه صنعتی اصفهانsadighim@cc.iut.ac.ir
دکتر سید مجید نور حسینیدانشگاه صنعتی امیر کبیرmajidnh@aut.ac.ir
دکتر افشین ابراهیمی دانشگاه صنعتی سهندaebrahimi@sut.ac.ir
دکتر سید ابراهیم ابطحیدانشگاه صنعتی شریفabtahi@sharif.edu
دکتر امیرحسین جهانگیردانشگاه صنعتی شریفjahangir@sharif.ir
دکتر رضا جاویداندانشگاه صنعتی شیرازjavidan@sutech.ac.ir
دکتر فرشته آزادی پرنددانشگاه علامه طباطباییparand@atu.ac.ir
دکتر حمیدرضا صادق محمدیپژوهشکده برق جهاد دانشگاهیmohammadis@iust.ac.ir
دکتر سید وحید ازهریدانشگاه علم وصنعتazharivs@iust.ac.ir
دکتر احمد پاطوقیدانشگاه علم وصنعتpatooghy@iust.ac.ir
دکتر محسن شریفیدانشگاه علم وصنعتmsharifi@iust.ac.ir
دکتر مهدی فاضلیدانشگاه علم وصنعتm_fazeli@iust.ac.ir
دکتر محمود فتحیدانشگاه علم وصنعتmahfathy@iust.ac.ir
دکتر زینب موحدیدانشگاه علم وصنعتzmovahedi@iust.ac.ir
دکتر هادی صدوقی یزدیدانشگاه فردوسی مشهدh-sadoghi@um.ac.ir
دکتر محمود نقیب زادهدانشگاه فردوسی مشهدnaghibzadeh@um.ac.ir
دکتر محمد حسین یغمائی مقدمدانشگاه فردوسی مشهدhyaghmae@ferdowsi.um.ac.ir
دکتر علیرضا عبداله پوریدانشگاه کردستانabdollahpour@uok.ac.ir
دکتر پرهام مرادیدانشگاه کردستانp.moradi@uok.ac.ir
دکتر اسد ا... شاه بهرامیدانشگاه گیلانshahbahrami@guilan.ac.ir
دکتر شهرام جمالیدانشگاه محقق اردبیلیjamali@iust.ac.ir
دکتر محمد‌علی زارع چاهوکیدانشگاه یزدchahooki@yazd.ac.ir
دکتر محمد قاسم‌زادهدانشگاه یزدm.ghasemzadeh@yazd.ac.ir
دکتر کامبیز بدیعمرکز تحقیقات مخابرات ایرانk_badie@itrc.ac.ir
دکتر غلامرضا شاه محمدیدانشگاه علوم انتظامیshah_mohammadi@yahoo.co.uk
دکتر مرجان کائدیدانشگاه اصفهانkaedi@eng.ui.ac.ir
دکتر غلامرضا یادگارزادهسازمان سنجش آموزش کشورyadegarzadeh@gmail.com
دکتر محمدرضا محمدیسازمان سنجش آموزش کشورremohamadi@yahoo.ca