فراخوان برگزاری کارگاه

هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات و دانش تخصصی متخصصان و صاحبنظران در این حوزه می باشد. در این راستا، کمیته برگزاری کنفرانس درصدد است با همکاری متخصصین و پژوهشگران تعدادی کارگاه آموزشی در زمینه های مرتبط با کنفرانس برگزار نماید. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران، ارگان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی، انجمن ها و تشکل های علمی فعال در این حوزه جهت برگزاری هر چه غنی تر کارگاه های آموزشی کنفرانس دعوت به عمل می آید.

جهت پیشنهاد برگزاری کارگاه، لطفا موارد زیر را به نشانی پست الکترونیک کنفرانس ارسال فرمایید.

  • رزومه و سوابق علمی ارائه دهندگان
  • زمانبندی پیشنهادی برای ارائه کارگاه
  • شرح موضوع و اهمیت علمی و فنی آن

نشانی پست الکترونیکی: ikt2016@basu.ac.ir و ikt2016basu@gmail.com