اخبار و اطلاعیه ها


اعلان نتایج داوری مقالات

فرآیند اعلان نتایج داوری مقالات آغاز گردید.

ضمن قدردانی از تمامی نویسندگان و محققان محترم بابت ارسال مقاله به هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، به اطلاع می رساند فرآیند اعلان نتایج داوری مقالات آغاز گردیده است.

با توجه به تاخیر در داوریها، نتایج مقالات تا انتهای هفته به تدریج اعلان خواهد شد.

پژوهشگرانی که داوری مقاله آنها نهایی شده است ضمن دریافت ایمیل (نویسنده مسئول)، در سامانه ارسال مقالات نیز می توانند نتیجه داوری  را مشاهده نمایند.

برگزار کنندگان کنفرانس از داورهای محترمی که با حوصله و دقت نظر در موعد مقرر داوری مقالات را به سرانجام رسانده تشکر و قدردانی می نماید و همچنین بابت تاخیرهای بوجود آمده در اعلان نتایج از تمامی پژوهشگران عذرخواهی می نماید.