اخبار و اطلاعیه ها


ثبت نام در کارگاه های آموزشی

قابل توجه افرادی که قصد دارند فقط در کارگاه های آموزشی شرکت نمایند.

بنا به تقاضاهای متعدد امکان ثبت نام در کارگاه های آموزشی، بدون ثبت نام در کنفرانس، فراهم گردید. این دسته از متقاضیان صرفاً هزینه شرکت در کارگاه را پرداخت می نمایند.

در هنگام ثبت نام در بخش نوع ثبت نام گزینه ثبت نام صرفا برای کارگاه ها گنجانده شده است.