اخبار و اطلاعیه ها


چکیده انگلیسی

برای مقالات فارسی نیز باید چکیده انگلیسی ارسال گردد.

قابل توجه نویسندگان مقالات فارسی که مقالات آنها پذیرفته شده است:

ضروری است یک فایل جداگانه شامل عنوان، نویسندگان و مشخصان آنها و چکیده مقاله به زبان انگلیسی تهیه نموده و همراه با فایل اصلی مقاله ارسال نمایید.

 

دبیرخانه کنفرانس