اخبار و اطلاعیه ها


نمایه سازی مقالات به زبان انگلیسی

مقالات پذیرفته شده به زیان انگلیسی در IEEE Xplore نمایه خواهد شد.

 مقالات پذیرفته شده در کنفرانس که به زبان انگلیسی نگارش شده باشند در IEEE Xplore  نمایه خواهند شد(بعد از تایید IEEE مرکزی). خاطرنشان می سازد این امر فقط برای مقالاتی است که از ابتدا به زبان انگلیسی نگارش و ارسال گردیده است.